A Literary Evening: Armenian Writers in New York

Join the Zohrab Information Center and the International Armenian Literary Alliance for an in-person literary evening on August 23, 2022 at 7:00 pm ET, to hear Armenian writers read from their short stories, novels, poetry and nonfiction.

Readers include Aida Zilelian, Alan Semerdjian, Garen Torikian, Jesse Arlen, Lola Koundakjian, Nadia Owusu, Nancy Agabian, Nancy Kricorian, and Olivia Katrandjian. A wine and cheese reception will follow. 

At Guild Hall of the Armenian Diocese, 630 2nd Ave, New York, NY 10016

Week 3 Readings for Tenny Arlen poetry reading group

The third session of the 5-week reading group around Tenny Arlen’s book of poetry To Say with Passion: Why Am I Here? (Կիրքով ըսելու՝ ինչո՞ւ հոս եմ) meets tonight by Zoom.

ZOOM REGISTRATION

In the first week, UCLA Western Armenian professor Dr. Hagop Kouloujian discussed Tenny Arlen’s linguistic and creative journey, from growing up with no Armenian knowledge until the age of 20 when she began an intensive study of Armenian language and literature at UCLA and soon after began composing original poetry of her own. The poems discussed in the first session touched on themes of creativity, language, the power of speech, and poetics. 

Last week the discussion was led by Dr. Jesse Arlen around a series of poems relating to themes such as solitude, speech and silence, the individual vs. the crowd, isolation and connection.

The discussion of this week’s readings will be led by Dr. Christopher Sheklian, a postdoctoral research fellow at Radboud University and the former director of the Zohrab Information Center.

Tonight’s readings:

Հայ լեզուի խնդիրը (էջ 19) | The Problem of the Armenian Language (p. 8)
Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն (էջ 22–23) | Ebb and Flow (p. 10)
Մտմտալով (էջ 38–39) | Musing (p. 18)
Հին ու նոր (էջ 48–49) | Old and New (p. 24)
Լոյս (էջ 58–59) | Light (p. 29)
Յուշագրութիւններ (էջ 71–79) | Memoirs (p. 36–40)
Մեռելածին (էջ 82–88) | Stillborn (p. 43–46)

PDFs of the book are available in Armenian and English.

The book is available for purchase here or from Abril Bookstore.
Or, be in touch directly with Jesse Arlen to arrange payment and shipping (zohrabcenter@armeniandiocese.org)

Week 2 Readings for Tenny Arlen Poetry Reading Group

The second session of the 5-week reading group around Tenny Arlen’s book of poetry “To Say with Passion: Why Am I Here?” (Կիրքով ըսելու՝ ինչո՞ւ հոս եմ) meets tonight by Zoom.

ZOOM REGISTRATION

Last week UCLA Western Armenian professor Dr. Hagop Kouloujian discussed Tenny Arlen’s linguistic and creative journey, from growing up with no Armenian knowledge until the age of 20 when she then began an intensive study of Armenian language and literature at UCLA and soon after began composing original poetry of her own. The three poems discussed last week touched on themes of creativity, language, the power of speech, and poetics. 

The discussion of this week’s readings will be led by Dr. Jesse Arlen, director of the Zohrab Information Center and the late poet’s older brother.

Tonight’s readings:

Բառեր (էջ 12–13) | Words (p. 4–5)
Արծաթէ սանդուխը (էջ 14–15) | The Silver Staircase (p. 6)
Զարթնում (էջ 20–21) | Awaking (p. 9)
Մեծ քաղաքը (էջ 32–33) | The Big City (p. 15)
Մշուշ (էջ 36–37) | Mist (p. 17)
Երազ (էջ 56–57) | Dream (p. 28)
Պատուհան (էջ 62–63) | Window (p. 31)

PDFs of the book are available in Armenian and English.

The book is available for purchase here. Or, be in touch directly with Jesse Arlen to arrange payment and shipping (zohrabcenter@armeniandiocese.org)

REMINDER: Poetry Reading Group around Tenny Arlen’s “To Say with Passion: Why Am I Here?” begins tonight at 7:00pm

Tonight’s session, the first in a 5-week series meeting on Thursday evenings at 7:00pm (June 23–July 21), will be led by Dr. Hagop Kouloujian, professor of Western Armenian language and literature at UCLA, who was Tenny’s Armenian language teacher and wrote the afterword to the book. Readings and discussion will take place in Armenian and English.

ZOOM REGISTRATION

The readings to do in advance of tonight’s session are:

Յետգրութիւն այս գիրքի մասին (էջ 107–118) | Afterword about this book (p. 54–61)
Գիշեր (էջ 7) | Night (p. 1)
Բանաստեղծութիւն (էջ 8–9) | Poetry (p. 2)
Պատումը (էջ 10–11) | The Narration (p. 3)

PDFs of the book are available in Armenian and English.

Summer Poetry Reading Group: Tenny Arlen’s “To Say with Passion: Why Am I Here?”

The Zohrab Center is hosting a dual language summer reading group around Tenny Arlen’s newly published volume of poetry To Say With Passion: Why Am I Here? (Կիրքով ըսելու՝ ինչո՞ւ հոս եմ, Yerevan: ARI Literature Foundation, 2021), which will meet by Zoom on the five Thursday evenings between June 23–July 21 at 7:00pm ET. Each session will be led by a different facilitator, around a cluster of poems from the volume. Readings and discussion will take place in both Armenian and English. The schedule and reading list is below.

To register for all the Zoom sessions, please click here.

With no prior knowledge of Armenian, Tenny began taking Western Armenian classes in 2011 at UCLA with Prof. Hagop Kouloujian. Over the next two years, she began to compose her own poetry in the classes, and with Prof. Kouloujian’s assistance was preparing a book of verse, before her untimely death in a car accident in 2015 at age 24, just before beginning her doctoral program in Comparative Literature at the University of Michigan.

The posthumous book release event, which took place at UCLA on May 20th, can be viewed here. An article about the event can be read here.

The book is available for purchase here. Or, be in touch directly with Jesse Arlen to arrange payment and shipping (zohrabcenter@armeniandiocese.org)

PDFs of the book in Armenian and English translation are available below.

ZOOM REGISTRATION

Session 1: Thursday, June 23 with Prof. Hagop Kouloujian (Professor of Western Armenian Language and Literature, UCLA)
Reading List:
Յետգրութիւն այս գիրքի մասին (էջ 107–118) | Afterword about this book (p. 54–61)
Գիշեր (էջ 7) | Night (p. 1)
Բանաստեղծութիւն (էջ 8–9) | Poetry (p. 2)
Պատումը (էջ 10–11) | The Narration (p. 3)


Session 2: Thursday, June 30 with Dr. Jesse S. Arlen (Director, Zohrab Information Center; Postdoctoral Fellow, Fordham University)
Reading List:
Բառեր (էջ 12–13) | Words (p. 4–5)
Արծաթէ սանդուխը (էջ 14–15) | The Silver Staircase (p. 6)
Զարթնում (էջ 20–21) | Awaking (p. 9)
Մեծ քաղաքը (էջ 32–33) | The Big City (p. 15)
Մշուշ (էջ 36–37) | Mist (p. 17)
Երազ (էջ 56–57) | Dream (p. 28)
Պատուհան (էջ 62–63) | Window (p. 31)


Session 3: Thursday, July 7 with Dr. Christopher Sheklian (Postdoctoral Fellow, Radboud University)
Reading List:
Հայ լեզուի խնդիրը (էջ 19) | The Problem of the Armenian Language (p. 8)
Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն (էջ 22–23) | Ebb and Flow (p. 10)
Մտմտալով (էջ 38–39) | Musing (p. 18)
Հին ու նոր (էջ 48–49) | Old and New (p. 24)
Լոյս (էջ 58–59) | Light (p. 29)
Յուշագրութիւններ (էջ 71–79) | Memoirs (p. 36–40)
Մեռելածին (էջ 82–88) | Stillborn (p. 43–46)


Session 4: Thursday, July 14 with Dn. Yervant Kutchukian (PhD Candidate, Oxford University)
Reading List:
Անվերջ սկիզբ (էջ 18) | Endless Beginning (p. 8)
Գիշեր (էջ 24–25) | Night (p. 11)
Գնացք (էջ 26–27) | Journey (p. 12)
Լուսանկարներ (էջ 30–31) | Photographs (p. 14)
Ըսել (էջ 40–42) | To say (p. 19)
Հիւանդանոց (էջ 43) | Hospital (p. 20)
Մինչեւ (էջ 44) | Until (p. 21)
Լուսանցք (էջ 64–65) | Margin (p. 32)
Աստ անդ (էջ 68–70) | Here there (p. 34–35)


Session 5: Thursday, July 21 with Alexia Hatun (PhD Student, UCLA)
Reading List:
Միտքս (էջ 16–17) | My Mind (p. 7)
Ես ու ես (էջ 28–29) I and I (p. 13)
Մենք (էջ 34) We (p. 16)
Անաւարտ (էջ 45) | Unfinished (p. 22)
Եղար (էջ 46–47) | You were (p. 23)
Կարապներ (էջ 50–53) | Swans (p. 25–26)
Ծաղիկ (էջ 54–55) | Flower (p. 27)
Երկուք (էջ 66–67) | Two (p. 33)
Գեղեցկութիւն (էջ 80–81) | Beauty (p. 41–42)

Զարմինէ Պօղոսեանի «Ազէզէն Ամերիկա» գիրքը (թուայնացուած օրինակ) / Zarmine Boghosian’s Book “From Azaz to America” (PDF)

Ապրիլ 27-ին Առաջնորդութիւն Հայոց Ամերիկայի Արեւելեան Թեմը տեղի ունեցաւ Զարմինէ Պօղոսեանի անցեալ տարուայ լոյս ընծայած Ազէզէն Ամերիկա (Երեւան՝ «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2021) գիրքի շնորհանդէսը։ Ծրագրին մասին կարդալու համար՝ սեղմել այստեղ։ Նկարներ տեսնելու համար՝ սեղմել այստեղ։

Աւելի քան չորս հարիւրէն էջնոց գիրքը մէկ տեղ կը հաւաքէ մանկավարժ-տնօրէնուհիին/հեղինակին 1960-ականներէն մինչեւ մեր օրերը գրած յօդուածները, փորձագրութիւնները, յուշագրութիւնները, եւ բանաստեղծութիւնները։

Գիրքը աւելցաւ Զօհրապ կեդրոնի գրադարանին, եւ ըստ հեղինակի ազնիւ փափաքին, գիրքի թուայնացուած օրինակը կարելի է վարբեռնել այստեղ։

On April 27th, the Eastern Diocese of the Armenian Church of America hosted the book release of Zarmine Boghosian’s From Azaz to America (Yerevan: “VMV-PRINT”, 2021). To read about the program, click here. For photos, click here.

The over four-hundred page book gathers into one place the educator-principal-author’s articles, essays, memoirs, recollections, and poetry written from the 1960s until recent years.

The book was added to the Zohrab Center’s Research Library, and in accordance with the kind wishes of the author, a PDF of the book is available to download here.

Buy a book for the Zohrab Center Library this Library Appreciation Week

This week, April 3–9, 2022, marks National Library Appreciation Week.

A private collection relying entirely on donations to develop its holdings since its inception in 1987, the Krikor and Clara Zohrab Information Center library has over the years become one of the premier collections of Armenian material in the Western Hemisphere.

Open to the public, patrons may search the collection via its online catalog and come in person to use the collection.

This week, during library appreciation week, we invite you to help us expand our holdings of recent books published in Armenian studies by buying a book (or two or three!) to add to our library.

We have compiled a wish list of books on Amazon.

Ship to:
Jesse Arlen
Zohrab Information Center
630 2nd Ave
New York, NY 10016

Let us know how you would like your donation to be noted on the book and in our catalog:

option 1: “Donated by NAME”
option 2: “Donated by NAME in memory of NAME”

Note: After you purchase the book it will automatically be removed from the list, so as to avoid duplicate purchases from multiple donors.

If you would like to purchase a book from an Armenian bookseller, such as NAASR bookstore or Abril Bookstore, then please email us to let us know what book you purchased and we will remove it from the wish list.

You may reach us at: zohrabcenter@armeniandiocese.org

“An Overview of the Armenian Historical Tradition, Part II: Eleventh to Eighteenth Centuries” by Dr. Jesse S. Arlen

Zohrab Center postdoctoral fellow and director, Dr. Jesse S. Arlen, to begin Spring 2022 lecture series at St. Nersess Seminary on Thursday evenings at 7:00pm by Zoom, Jan 20 – Feb 24.

An Overview of the Armenian Historical Tradition: Part II: Eleventh to Eighteenth Centuries 

This two-part lecture series introduces the audience to the Armenian historical tradition, a rich and fascinating corpus of literature with texts produced continuously from the first century after the invention of the alphabet up until the modern period.

During Part I of this lecture series (offered in Fall 2021), we covered the Armenian histories written from the fifth to tenth centuries.

In Part II, we will look at histories beginning in the eleventh century, which respond to the Seljuk invasions and the many changes brought to Armenian life, and proceed up until the early modern period, when travel accounts covered the various diasporic and merchant colonies that were now spread across the globe.  

To register, click here. All are welcome.