Զարմինէ Պօղոսեանի «Ազէզէն Ամերիկա» գիրքը (թուայնացուած օրինակ) / Zarmine Boghosian’s Book “From Azaz to America” (PDF)

Ապրիլ 27-ին Առաջնորդութիւն Հայոց Ամերիկայի Արեւելեան Թեմը տեղի ունեցաւ Զարմինէ Պօղոսեանի անցեալ տարուայ լոյս ընծայած Ազէզէն Ամերիկա (Երեւան՝ «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2021) գիրքի շնորհանդէսը։ Ծրագրին մասին կարդալու համար՝ սեղմել այստեղ։ Նկարներ տեսնելու համար՝ սեղմել այստեղ։

Աւելի քան չորս հարիւրէն էջնոց գիրքը մէկ տեղ կը հաւաքէ մանկավարժ-տնօրէնուհիին/հեղինակին 1960-ականներէն մինչեւ մեր օրերը գրած յօդուածները, փորձագրութիւնները, յուշագրութիւնները, եւ բանաստեղծութիւնները։

Գիրքը աւելցաւ Զօհրապ կեդրոնի գրադարանին, եւ ըստ հեղինակի ազնիւ փափաքին, գիրքի թուայնացուած օրինակը կարելի է վարբեռնել այստեղ։

On April 27th, the Eastern Diocese of the Armenian Church of America hosted the book release of Zarmine Boghosian’s From Azaz to America (Yerevan: “VMV-PRINT”, 2021). To read about the program, click here. For photos, click here.

The over four-hundred page book gathers into one place the educator-principal-author’s articles, essays, memoirs, recollections, and poetry written from the 1960s until recent years.

The book was added to the Zohrab Center’s Research Library, and in accordance with the kind wishes of the author, a PDF of the book is available to download here.

A Letter from Kars dated February 11, 1917

Last month, I was approached with a request to translate a letter written in Kars in 1917, from one Sarkis P. Jigarjian to his daughter Araksi (Arax), after a fire had erupted on the family property, causing the loss of several buildings (though not the family home or anyone’s life). The letter is written in the Kars dialect and contains several words of foreign origin (particularly Russian and Turkish). That the letter was written in haste after a sleepless night is evidenced not just by the numerous spelling errors and grammatical irregularities,[1] but by Sarkis’ own words in the final lines where he describes his state as like that of a drunken man and apologizes for his bad handwriting. Despite this statement, the handwriting is rather beautiful and mostly legible.[2] 

The Jigarjian family portrait, circa 1910, with Arax seated between her parents.

Descendants of the Jigarjian family who produced the letter also provided the following background information: “This is believed to be the last letter Sarkis wrote to his youngest and favorite child, Arax. We suspect that the fire he reported was a result of arson. At some point within the following year or two, Sarkis was murdered. His murderers were identified as Turks by his wife who then fled Kars and lived her remaining days with her daughter, Arax, and her family.”[3]   

World War I and its immediate aftermath was a time of upheaval and instability in Kars, when the city was a heavily contested site between the Ottoman and Russian Empires and then the young Republics of Armenia and Turkey.[4] In February 1917, when this letter was written, Kars was part of the Russian Empire, then considered to be an important strategic outpost and fortress for the empire in the Caucasus. In the wake of the instability caused by the Bolshevik Revolution in late 1917, the Turks looked to expand their position eastwards and shortly after the Treaty of Brest-Litovsk (March 3, 1918) occupied Kars on April 25, 1918. This may have been when the letter’s author, Sarkis Jigarjian, met his bitter end. A year later, with British assistance, Kars became part of the First Republic of Armenia on April 28, 1919. But on October 30, 1920 it fell with little resistance to the Turkish Republic, within whose borders the city remains to this day.

The Caucasian Front in World War I, 1914–1918 [from Robert H. Hewsen, Armenia: A Historical Atlas (Chicago: University of Chicago Press, 2001), map 221, p. 229.]

Below is a digitized scan of the two-page letter, written on Sarkis Jigarjian’s business letterhead, followed by a transcription and translation, which should be of interest both to scholars as well as the general public. Any corrections to the translation or transcription may be made in the comments below or by private email to zohrabcenter@armeniandiocese.org.

— Dr. Jesse S. Arlen


[1] In fact, there is no punctuation in the letter, which reads as one very long sentence.

[2] I would like to thank Vartan Matiossian, Nareg Seferian, and Sonya Martirosyan for their many helpful suggestions and especially for their assistance with the Russian words in the letter.

[3] Private communication; 20 April 2022.

[4] For a historical survey of Kars in this period, see Richard G. Hovannisian, “The Contest for Kars, 1914–1921,” in Armenian Kars and Ani, edited by Richard G. Hovannisian (Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2011), 273–317.11ըն փետրվարի 1917.

ՍԱՐԳԻՍ Փ. ՋԻԳԱՐՋԵԱՆՑ

            ԵՒ ՈՐԴԻՔ

       — ԿԱՐՍՈՒՄ —

Սիրելի որդեակ իմ Արագսի,

Ամսուն 10ին երեկօեան ժամը 7ին ժամանակը խօրէնը շատ զարպանձ զըվանօքը տըվեց բէրդա գընաց դուռը բացէց իսկուն ներս եկաւ եւ ասաւ որ մեր հաեադին մէջ պաժառ կա իսկուն հէվէտդուրս վազեցինք որ մեր փետանօձի վրաի պալկօնը բօլօրօվ կըպերէ եւ սուր կերպօվ վառւումէ խօրէնը սկսեց այդ կրակի մէջ պալկօնը քանդել յետօ տեսանք որ չաբազանձ շատացաւ վառելը խօրէնը արմէնը ըսկըսեցին մէր փօքր հայեադի դուռը եւ քօվի նուժնիկը բօլօրօվին քար ու քանտ էրին եւ հէտօ մեր կուխնիի դըռան քօվի յօտին տախտակէ պուտկէն բօլօրօվին քանտեցին տեսանք որ շատ յուժէղացաւ պաժա[ռը] արմէնակը կամանտիրին քօվէր գընացէր եւ կամանդիրը իսկուն յիրան պառքի սալտատնէրուն հրամաեր էր եկան բօլօր վէշջիքը տարան կամանտիրի տունը ի հարկէ թան ո փօխինդ էղաւ բօլօր վէշջիքը վէրչապէս այսօր առա[ւօտ] նօրից պառքի Սալտատնէրը վէշջիքը բերին տուն դեռ եւս մէզ յայտնի չէ թէ ինչ բան չիկա միեայ[ն] թէ այս քան յիմացիր որ մէնք լավ պրծանք եւ վեշջիքը արթէն մեր կուխնիին եւ փատանօձին վրաի եղած շինութիւները բօլօրը վառվեցան քարուքանտ էրին հիմա մէր տունը բօլօրօվին սելեմեդէ ոչ ինչ կըրակ չի դիպաւ [page 2] միեայն թէ շատ չարչարվեցանք ժամը 12ին գընացինք հաճօնձը այն տեղ 2 կամ 3 ժամ իբրեւ թէ քընէցանք սիրելի Արաքսի ճան այս պաժառը շատ կը բարձրանար միեայն թէ ինչպէս բարի բաղդութիւն ունեցեր էինք որ քաղաքիս կամէնտանտը եկեր էր եւ տեսաւ որ պաժառը շատ պիտի բարձրանա իսկուն տէլէֆօնօվ ձօրի պաժառնի կամանտիրին բերել տըվեց որ պաժառը մարեցին իսկ եթէ քաղաքին պաժառի կամանտին մընայինք այս մէր սրան բօլօրն ալ կը վառէին ես քեզի տեղօվը գրեցի որ չի լինի թէ յուրիշից յիմանաս թէ ինչէ եղեր կամ ինչ չէ եղեր ավելի լավէ որ բօլօր բանը մանրամասը այս նամակօվս յայտնեցի ես այսպէս յարմար գըտա որ ինչպէս կատարվէլ եւ բօլօրը մի առ մի ձեզի տեղեկացնեմ սիրելի Արաքսի ճան դու հանգիստ եղիր այսօր էկան բօլօր վեշզիքը յիրանձ տեղերը կը տեղաւորցընենք վերչապէս Աստված բաները աջօղէ պառքի կամանտիրին եւ պարքի սալտատնէրուն եւ մէկ այլ քաղաքիս մեծապատիւ կամենտանտին վերչապէս Աստված հեռու պահէ այս տեսակ գալստական փօրձանքներէ եւ յուրիշ այլ եւ այլ գալստական փորձանքներէ Աստված պահէ. սիրելի Արաքսի ճան այս նամակս գրեցի քեզի ի միամըտութեան համ[ար] միեայն թէ գիտես թէ հարբածի պէս եմ գըլօխս դըմդըմպումէ սրա համար գիրս գէս դուրս կեաւ օտարական չէս խօմ մնամ քեզ միշտ օրհնօղ քո ծընօղ հայր։

Սարգիս. փ. Ջիգարջեանց


February 11, 1917

Sarkis P. Jigarjian 
and sons, Kars.

My dear child Araksi, 

On the tenth of the month[1] at 7:00 in the evening[2] Khoren rang the bell[3] very frantically, Berta went and opened the door and he rushed inside and said that there is a fire[4] in our courtyard.[5] We immediately ran outside and saw that the entire balcony of our woodshed had caught fire and was fiercely burning. Khoren began to demolish the balcony in the middle of the fire but when we saw that the burning had increased too much, Khoren and Armen then began to utterly reduce to rubble the small gate of our courtyard and the outhouse[6] beside it and then they also completely tore down the flock’s wooden pen[7] next to our kitchen.[8] But when we saw that the fire had grown even stronger, Armenak went for the komandir,[9] and the komandir immediately gave an order to his park[10] soldiers,[11] who came and took all our belongings[12] to the komandir’s house, and of course all our belongings got mixed up.[13] Finally this morning the park soldiers brought our belongings back home. It’s still not clear to us what all was lost but know this much: we escaped safely along with our belongings. All the structures that were in our kitchen[14] and woodshed were burnt and destroyed, but for now our house is entirely unharmed[15] and the fire didn’t touch any of it. It’s just that we were very distressed. At midnight we went to the hajonts[16] and there we tried to sleep for two or three hours. My dear Araksi, this fire was rising so high, that was our only good fortune that the city kamendand[17] had come and seen that the fire was going to grow even more and so immediately called on the phone and had the valley fire chief[18] brought over and they put out the fire. And if we had been left to the city’s fire crew,[19] everything would have burned. I wrote to you on the spot so that you wouldn’t learn from someone else what had happened. It’s better that I reveal to you in this letter the whole affair in detail, I thought it was more appropriate for me to inform you of how everything happened in order.[20] My dear Araksi, don’t be worried. All our belongings came today, we’ll finally put everything back in its place. May God grant success to these things and may God keep the park commander and the park soldiers and our city’s highly honorable kamendand safe from such apocalyptic tribulations and may God protect [us] from all other kinds of apocalyptic tribulations. My dear Araksi, I wrote you this letter to reassure you. But know that I feel like a drunk man, my head is throbbing and for that reason my handwriting came out so bad, you are so dear to me[21] and I shall ever remain your devoted father,

Sarkis P. Jigarjian


[1] i.e., February 10th (the day before he wrote this letter).

[2] i.e., 7:00pm.

[3] Zevanok (Russian, звонок), ‘bell (doorbell).’

[4] Pazhar (Russian, пожар), ‘fire, conflagration.’

[5] Hayat (Turkish), ‘courtyard, yard, sheepfold.’

[6] Nuzhnik (Russian).

[7] Putke (Russian, будка), ‘booth, shack, cabin.’ Likely referring to a ‘pen’ or other small enclosure for the sheep.

[8] Kukhni (Russian, кухня).

[9] ‘Commander, chief’ (Russian, командир).

[10] Park (Russian, парк).                                                                   

[11] Saltat (Russian, солдат).

[12] Veshjik (Russian, вещи), ‘stuff, things, belongings, possessions.’

[13] թան ո փոխինդ էղաւ. Literally, ‘became tan [yogurt drink] and polenta.’ Meaning of the idiom is uncertain— I thank Nareg Seferian for the above suggestion.

[14] Kukhni (Russian, кухня).

[15] Salamat (Arabic), ‘safe, secure.’

[16] Հաճօնցը. Uncertain meaning— perhaps a spelling mistake for hawnots (‘chicken coop’). Alternatively, it could be “at Hajis’ house,” perhaps a neighbor.

[17] ‘Commander, leader’ (Russian).

[18] Komandir (Russian, командир), ‘chief, commander.’

[19] Kamand (Russian, команда), ‘team, crew.’

[20] Մի առ մի. Literally, ‘one by one,’ i.e. bit by bit, piece by piece.

[21] Օտարական չես խօմ Literally, “You’re not a stranger, are you?” asked rhetorically. 

Upcoming Events at ZIC: Lecture, Krapar & Kini, Photo Exhibition

Mark your calendars for the following upcoming Zohrab Center events:

Mon, April 18, 7:00pm in-personLecture: “Naming the Armenian Genocide: Language, Politics, and Medz Yeghern” by Dr. Vartan Matiossian at the Guild Hall of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America: 630 2nd Ave, New York, NY 10016. Reception and book signing to follow.

Mon, April 25, 7:00pm ZOOMKrapar & Kini (Classical Armenian & Wine) with Prof. Abraham Terian on Prayer 53 from the prayer book of St. Gregory of Narek, which Prof. Terian has recently translated. Register for the session here.

Thurs, May 26, 7:00pm in-personPhotographic Exhibition: “Artsakh: Angel of Peace” by Dr. Marina Mchitarian, featuring material shot before and after the 2020 war and offering a life-affirming message of hope. Includes a brief documentary screening and conversation with Dr. Mchitarian. Wine and cheese reception will accompany the viewing of the photographs. At the Guild Hall of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America: 630 2nd Ave, New York, NY 10016.

Buy a book for the Zohrab Center Library this Library Appreciation Week

This week, April 3–9, 2022, marks National Library Appreciation Week.

A private collection relying entirely on donations to develop its holdings since its inception in 1987, the Krikor and Clara Zohrab Information Center library has over the years become one of the premier collections of Armenian material in the Western Hemisphere.

Open to the public, patrons may search the collection via its online catalog and come in person to use the collection.

This week, during library appreciation week, we invite you to help us expand our holdings of recent books published in Armenian studies by buying a book (or two or three!) to add to our library.

We have compiled a wish list of books on Amazon.

Ship to:
Jesse Arlen
Zohrab Information Center
630 2nd Ave
New York, NY 10016

Let us know how you would like your donation to be noted on the book and in our catalog:

option 1: “Donated by NAME”
option 2: “Donated by NAME in memory of NAME”

Note: After you purchase the book it will automatically be removed from the list, so as to avoid duplicate purchases from multiple donors.

If you would like to purchase a book from an Armenian bookseller, such as NAASR bookstore or Abril Bookstore, then please email us to let us know what book you purchased and we will remove it from the wish list.

You may reach us at: zohrabcenter@armeniandiocese.org

Naming the Armenian Genocide: Language, Politics, and Medz Yeghern; a presentation by Dr. Vartan Matiossian

Related to a recent book he has published, Dr. Vartan Matiossian, historian, literary scholar, and Executive Director of the Eastern Prelacy of the Armenian Church, will give a presentation entitled, “Naming the Armenian Genocide: Language, Politics, and Medz Yeghern” at the Guild Hall of the Eastern Diocese of the Armenian Church of America: 630 2nd Ave, New York, NY 10016.

Reception and book signing to follow the presentation.

The presentation will make reference to the etymology and history of the word yeghern, its use parallel to “genocide” after 1945, and its political and historical implications, drawing from a vast array of instances of its use and misuse by politicians, journalists and others, particularly Pope John Paul II, the 2008 apology campaign by a group of Turkish intellectuals, and the last four presidents of the United States.

Dr. Vartan Matiossian, a historian and literary scholar, has been Executive Director of the Eastern Prelacy of the Armenian Church (New York) since 2019. He obtained his Ph.D. in History from the Institute of History of the National Academy of Sciences of Armenia in 2006. He lives in New Jersey. He has published extensively in Armenian, Spanish, and English, including the translation of almost two dozen books and the editing of twenty-five volumes, as well as five books of his authorship in Armenian, one in Spanish, and two in English: Armenian Language Matters (New York, 2019) and The Politics of Naming the Armenian Genocide: Language, History, and “Medz Yeghern” (London, 2021). His next book in English, An Armenian Woman of the World: Armen Ohanian, the “Dancer of Shamakha,” co-authored with Artsvi Bakhchinyan, is coming out in a few weeks from the Press at California State University, Fresno.

The Warrior Saint Within: A Symbolic Interpretation of Vartanants by Dr. Jesse S. Arlen

St. Vartan Cathedral, New York (photo by Albin Lohr-Jones)

“The Warrior Saint Within:
A Symbolic Interpretation of Vartanants”

by
Dr. Jesse S. Arlen

This talk was given in the Haik and Alice Kavookjian Auditorium at the Eastern Diocese of the Armenian Church of America in New York City on the Feast of Sts. Vartanants and name day celebration of St. Vartan Cathedral on February 24, 2022. I’m grateful to Diocesan Primate Bp. Daniel Findikyan and Cathedral Vicar Fr. Davit Karamyan for the invitation to speak on this occasion.

For many of you the number of times is past counting that you have come to St. Vartan Cathedral on this feast day. For others, you can remember a handful of times. For me, it is only the first time, but no less meaningful for that. Here we are on the Feast of Sts. Vartanants, underneath the mother cathedral dedicated to that warrior saint whose protection and guidance our fathers and mothers, grandfathers and grandmothers sought, when their fortune saw them flung to the eastern shore of this country after they had endured a calamity even greater than that faced by St. Vartan and his companions. What was it they saw in a defeated and slain warrior from a millennium and a half ago that so inspired them? 

For an event like the one we’re dealing with here to be worthy of remembrance, for it to turn into what skeptics might call ‘legend’ or ‘myth,’ but what we might better name ‘sacred history,’ it must be symbolically meaningful; that is, it must embody timeless, spiritual meaning.[1] It is at that symbolic level that I’d like to focus my brief remarks this evening.

To do so, let me call your attention to a less celebrated passage in Ghazar Parbetsi’s History— but one that I think is key to uncovering the deeper meaning found in this event.[2] Before the Battle of Avarayr, Vartan and the other Armenian, Georgian, and Caucasian Albanian Christian noble lords are called to the Sasanian Shah Yazkert’s court who presents them with the following choice: either abandon your Christian faith and accept Zoroastrianism or see yourselves, your wives, children, and nation annihilated.[3] What do we expect these heroes and Christian saints will do? Surely, they will spit in the shah’s face and say they’ll never yield to such threats. But that is not what happened. 

Ghazar tells us that Vartan deliberated in agony for a while, while remembering that saying of Christ, “Whoever loves his wife and children more than me, is not worthy of me.”[4] But his companions quoted other Scriptures, not unlike how Satan once tempted Jesus in the wilderness.[5] They reminded Vartan of what St. Paul had said, “I would make myself cursed and cut off from Christ for the sake of saving my brothers and relatives”[6] and urged him to do just that along with them, in order to save their wives and children and kinsmen: i.e., they asked him to renounce Christ (if only under pretense) in order to save the lives of those they loved.[7] What do you think Vartan did? Surely, he refused them and that is why we remember him today as a Christian martyr, right? Wrong. On that occasion, he silenced the voice of truth within him, and along with his companions chose the way of deception, feigning abandonment of Christ and accepting Zoroastrianism, and thus lying his way out of the difficult situation. 

It was a hard dilemma. If you’re brave enough to try such an experiment, look inside yourself at a quiet, solitary moment and ask yourself what you would do if given the same choice?

Well, Ghazar tells us that the nobles then returned to their land and when their wives and children along with priests chanting Psalms came out to greet them, they instantly began to weep and wail because they found that their husbands looked dark and half-dead, and the light that usually shone from their faces no longer did so.[8] This refers, of course, to the beaming charisma that seems to glow from the faces and eyes of those who live truthfully and uprightly at all times, who always seek the highest good. It is the golden halo that iconographers paint behind the faces of saints. It shone no more from the faces of those men who were living no longer in the light of truth.

Vartan soon discovers that as a result of his deception, all goodness, beauty, and joy has been stripped away from his life. Neither his wives nor children, not even his servants can bear to be in his presence or sit with him at table.[9] He himself cannot even endure being in his own realm any longer, and looking for a way to run from himself and his problems, he decides to flee to the Roman empire, where he can be safe and secure.[10]

His fellow Christian nobles come to him again, this time urging him to stay and fight with them in the wars with Iran that are sure to come, once their deception has been found out.[11] Once again, Vartan is faced with a hard dilemma. Should he run to another realm where he can practice Christianity safely, protect his family, and so escape death? Or, should he accept his own mortality, and honestly and courageously face the difficult lot he has been dealt? It is this inner battle that was the most difficult one that Vartan fought, the war he waged within himself. And after the initial defeat at the Persian court, it is from this inner battle that he emerged victorious, when he decided that no matter the cost or outcome he would follow the way that he knew deep down within him to be right, which meant accepting his own mortality, facing death in battle.

For the last couple weeks, I’ve meditated on the sculptural relief of Vartan that stands on the south-facing wall above the entrance of our cathedral. One might have expected Vartan to be depicted standing tall and proud in full armor, sword in hand, ready to wage war. But that is not at all what the inspired artist, Bogdan Grom, depicted. Call the image to mind if you can.

St. Vartan (left) on the south-facing wall of St. Vartan Cathedral, New York (designed by Bogdan Grom; photo by Albin Lohr-Jones)

Notice his posture. He is there on bended knee, helmet off beside him, face resolute, holding the cross in his left hand at his chest, and pointing upwards with his right hand. What does all this mean? To take off your protective armor and grip the cross at the center of yourself is to honestly accept your own mortality, the inescapable death sentence that is placed on every one of us that comes into this world. To fall on one knee and point upwards is to submit yourself to Reality as it is, to the lot that you have been dealt, and despite that to work for the highest good you can conceive given the limitations of your self and the circumstances of your life, leaving the outcome of your efforts entirely in God’s hands. You cannot choose the circumstances you will face in life, and there are many forces working against you that will always remain outside of your control. All you can control is your own self and how you will respond to them. Vartan overcame the deceptive, inner desires that urged him toward self-preservation and self-protection, that urged him to seek his own advantage at the expense of the highest good. And because of that decision, that inner victory that Vartan won, the halo glows again behind his head. It is there on the sculpture on the cathedral wall.

Meanwhile, Vasak, prince of Siwnik, took advantage of the unfortunate circumstances in Armenia to advance his own interests, caring little that it required treachery and betrayal to do so. He colluded with the Iranian shah and worked behind the scenes to betray Vartan and the other Christian nobles.[12] Vasak sought upward mobility and personal reward at the cost of honesty and loyalty. He compromised his highest ideal and betrayed his companions. This is corruption at its very worst— taking advantage of a bad situation for personal benefit to the detriment of those dependent on you. Vasak tried to trick reality through deceit, lies, and treachery. However, soon after the Battle of Avarayr, the tables were turned on him, and falling out of favor with the shah, he was imprisoned and died in ignominy.[13]

And so, this story presents us with two paths that we may pursue in life. We can choose to shun lies and deception and follow the voice within us that speaks the truth, or we can try to twist reality to our own ends through lies, deception, and deceit. In this life, one thing is certain: we will face difficulty, calamity, crisis, unfavorable external circumstances that lie entirely outside of our control, which we did not ask for and do not want. When that happens, a voice within us will bring up every excuse and reason why we should give up or lie or cheat our way out of the difficult circumstance, perhaps even using Scripture as justification. But there is another voice always inside you: it is much quieter but it always tells you what is right and speaks the hard truth you need to hear. We can call it our conscience or the “spirit of truth.”[14] If you follow that first voice, you take the path of Vasak, trying to twist reality to your own end. But reality has a way of snapping back into shape and crushing the one who tried to bend it. If you have the courage to listen to that second, quieter voice and follow it no matter the cost, leaving the outcome entirely to God, you choose the way of Vartan, and God only knows what unforeseen good may come of it, still having its impact a millennium and a half from now.

We fight this inner battle every day, with each hurdle and challenge we face, no matter how large or small. Every time we listen to the first voice and take the easy path, like Vasak, we corrupt ourselves and the world, making bad things worse. But when we listen to the second voice, we strengthen ourselves and if we act thus consistently, we soon find that we become capable of facing any difficulty, any peril, even death with courage. And by so doing, we hold open the possibility that by our honest actions and self-sacrifice, we can help to repair a broken world. This is what it means to pick up your cross and follow after Christ.[15]

Our forebears who survived the Genocide to come to this country had every reason in the world to abandon their faith and curse the God who, judging by all external appearances, had forsaken them. Many, in fact, did just that. But some fell on their knees, held the cross to their chest, and looked upwards, building this cathedral as a testament to their faith, in the name of the warrior saint who stays true despite all external calamities. They won the inner battle, clinging to their faith against despair and against all odds built a beautiful life in a strange, new world that soon became home to their children and grandchildren. Their chapter is now written and finished, but ours is still open. We stand here now the beneficiaries of their sacrifice, under the protection of that warrior saint, who wins the inner battle against the self. So, on this Feast of Sts. Vartanants, let us ponder what our lives could be like if each one of us always chose the way that Vartan chose, obeying that small voice within us that speaks the truth. What might we become if we did so? What might our nation become? What might the world become?

May the blessings of this Feast Day be on us all and may each one of us become the warrior saint who wins the inner battle. 


[1] The definition of symbolism I am employing here, ‘a fact or event that bears spiritual significance or embodies higher truth,’ is based on Matthieu Pageau, The Language of Creation: Cosmic Symbolism in Genesis, A Commentary (2018), especially p. 25.

[2] The episode I reflect on here and in the following paragraphs is found in the second part of Ghazar’s History. In the standard English edition, The History of Łazar Pʿarpecʿi, trans. by Robert W. Thomson (Atlanta, GA: Scholars Press, 1991), see pp. 75–157, especially pp. 86–106.

[3] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 87.

[4] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 90.

[5] See Matt. 4:1–11 and parallels.

[6] See Rom. 9:3–4.

[7] History of Łazar Pʿarpecʿi, pp. 91–92.

[8] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 95.

[9] History of Łazar Pʿarpecʿi, pp. 95–96.

[10] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 97.

[11] History of Łazar Pʿarpecʿi, pp. 98–99.

[12] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 104–106.

[13] History of Łazar Pʿarpecʿi, p. 131.

[14] John 16:13.

[15] Matt. 16:24.

RESCHEDULED EVENT: Shahé Mankerian Poetry Book Release & Signing March 10th (IN-PERSON)

On Thursday, March 10th at 7:00pm ET, the Zohrab Information Center will host the East Coast book release and signing of Los Angeles poet Shahé Mankerian’s highly acclaimed debut collection History of Forgetfulness (Fly on the Wall Press, 2021).

The event will take place in Guild Hall of the Diocesan Center in NYC (630 2nd Ave). Joining Shahé for this in-person event (rescheduled from December 2021) to offer readings will be NY area writers and scholars: Nancy AgabianChristopher AtamianAlina GregorianAlan SemerdjianAlina Gharabegian, & Lola Koundakjian.

Book signing and reception to follow!

Shahé Mankerian releases his critically-acclaimed debut collection, taking readers back to 1975 Beirut, where an un-civil war is brewing. Mankerian asks, “Who said war didn’t love / the children?” setting the tone for a darkly humorous collection in which memories of love, religion and childhood are entangled amongst street snipers and the confusion of misguided bombings.

Shahé Mankerian is the principal of St. Gregory Hovsepian School and the director of mentorship at the International Armenian Literary Alliance (IALA). This debut collection has been a finalist at the Bibby First Book Competition, the Crab Orchard Poetry Open Competition, the Quercus Review Press Poetry Book Award, and the White Pine Press Poetry Prize.

Distinguished California poet Shahé Mankerian reminds us in this powerful debut poetry collection that we forget painful memories deliberatively, yet his gut-punching poems relive for himself as well as for us the horrific shredding of humanity that war, especially civil war, inflicts. A survivor of the Lebanese civil war in the late 20th century, Mankerian unspools in devastating simplicity and directness, in seemingly inconsequential scenes, the horrors and suffering of children, parents, neighbors, schoolmates, friends, lovers navigating daily bombardments, scavenging for food, dodging snipers’ bullets, and trying to find a modicum of normalcy among the ruins. One poem, “Continuum,” sums beautifully the people’s daily attempts to keep their fractured lives afloat: patching broken windows, cooking meals, clearing debris—in essence struggling to forget the chaos that surrounds them. In the process, Mankerian’s clear-eyed, honest poetry paints unforgettable pictures of human beings we relate to, ordinary heroes and victims that sadden us but uplift us with their resiliency and stoic determination to prevail.

–Thelma T. Reyna

Poet Laureate Emerita; Author of Dearest Papa: A Memoir in Poems

______________________________________________________________________________

In the ironically titled The History of Forgetfulness – ironic because the poems in this book are riveting and indelible – Shahé Mankerian never leaves a reader un-engaged. In these accessible and irresistible poems, a character wonders if he should tell his mother the lentil soup needs salt, ponders the laws of war, and prescribes a generic brand Jesus. The great Russian poet Osip Mandelstam wanted poetry to achieve “a heightened perception of what already existed.”  That is precisely what Mankerian does in this eminently readable and memorable collection.  Buy three copies:  read one, give one to a friend, keep the third so you’ll have it handy when you wear the first one out. 

–Ron Koertge, widely published for more than fifty years, has poems in two volumes of Best American Poetry and a recent Pushcart Prize.  He is the author of “Negative Space,” short-listed for a 2018 Oscar in Animated Short Films.

______________________________________________________________________________

As we proceed through these sharply etched memories of a childhood in wartime Lebanon, it seems increasing remarkable that the poet emerged alive, and even more remarkable that he was able to convey the violence and mayhem—both in and outside the home—in such spare but vivid, harrowing poems. They are not marred by the dreaded bugaboos, sentimentality, melodrama, or self-pity. Shahé Mankerian recounts, as we sometimes say, the sort of thing you wouldn’t know unless you’d been there, lived it. Imagine a spot on the globe where if children playing hide-and-seek come upon the rotting body of a woman, it’ll be up to them to bury her.

There are many such spots on the globe. However, few survivors emerge with the will, wherewithal, talent, and opportunity to tell their stories with such power. Their story and that of thousands like them. No, millions.

–Suzanne Lummis

Author of Open 24 Hours – Winner of 2013 Blue Lynx Prize

Sample poems:

La Quarantaine

During the Karantina Massacre, 
Father wired the stereo directly 
to the generator in the basement

so that he could block the bloodshed 
with the Requiem. From our bedroom 
window, the rise of the satanic smoke

swallowed the Palestinian shanty town.
Amadeus seemed demure next to 
the screaming children. Father

pulled the abat-jours and demanded 
we give Mozart our attention.
The timpani competed with the rat-

a-tat-tat of Kalashnikovs.
I felt lightheaded from the mazout
fumes of the generator. “Son, listen!”

Kyrie, eleison. Christe, eleison.
I preferred the sirens over the harrowing 
howl of the angels concocted by Wolfgang.

Like Eliot’s Prufrock

Like a slab of meat etherized upon a table, 
she felt obligated to clean her fiancé. A nurse
pulled the curtain and left her alone with a limp

rag in a bedpan full of warm, lathery water.
From the unfurnished apartment to the ambulance, 
she used her unfitted wedding gown to wrap

his punctured belly with shrapnel shells.
The doctors cut the dress like a gauze. She dabbed
his foaming mouth with the veil. They didn’t have

a balcony anymore. Torn pages from his dissertation 
covered a pool of blood. Soap residue stained
his torso, the floor tiles, his diaphragm.

Please note, as per the New York City Covid-19 Executive Order 225proof of vaccination, as well as an I.D., will be required upon entryProof of vaccination may include a CDC Vaccination Card, an NYC Vaccination Record, NYC Covid Safe App, Excelsior Pass, or an official immunization record from outside NYC or the U.S., showing proof of receipt of at least one dose of a COVID-19 vaccine authorized for emergency use or licensed for use by the U.S. Food and Drug Administration or authorized for emergency use by the World Health Organization.  Negative COVID 19 Tests are not accepted.

Dr. Jesse Arlen to speak on “The History of the Armenian Bible” at Museum of the Bible’s “Armenian Culture Celebration”

On Saturday, January 29, 2022, the Museum of the Bible in Washington, D.C. will host an Armenian Culture Celebration with special exhibits (including a digital exhibition on the churches of Nagorno-Karabakh/Artsakh) and other activities, musical performances, Armenian cuisine, and lecture presentations devoted to the role of the Bible and Christianity in Armenian culture.

Dr. Jesse Arlen will be one of the speakers, presenting on the development of the Armenian Bible and its sacred importance that enabled the spread of Christianity, the development of Armenian theology, and the survival of a distinct, unified cultural identity.

Click here for details of the full-day event and see below for a schedule including a coupon code for free admission to the museum.

The lecture presentations will also be available to stream by Zoom. See below for links to join the Zoom presentations:

Lunch & Learn: Christmas Traditions in Armenia (11:00am ET)

Click the link to join the webinar: https://us06web.zoom.us/j/83820349313 
Webinar ID: 838 2034 9313

The History of the Armenian Bible (3:00pm ET)

Please click the link to join the webinar: https://us06web.zoom.us/j/83545912455
Webinar ID: 835 4591 2455