Summer Poetry Reading Group: Tenny Arlen’s “To Say with Passion: Why Am I Here?”

The Zohrab Center is hosting a dual language summer reading group around Tenny Arlen’s newly published volume of poetry To Say With Passion: Why Am I Here? (Կիրքով ըսելու՝ ինչո՞ւ հոս եմ, Yerevan: ARI Literature Foundation, 2021), which will meet by Zoom on the five Thursday evenings between June 23–July 21 at 7:00pm ET. Each session will be led by a different facilitator, around a cluster of poems from the volume. Readings and discussion will take place in both Armenian and English. The schedule and reading list is below.

To register for all the Zoom sessions, please click here.

With no prior knowledge of Armenian, Tenny began taking Western Armenian classes in 2011 at UCLA with Prof. Hagop Kouloujian. Over the next two years, she began to compose her own poetry in the classes, and with Prof. Kouloujian’s assistance was preparing a book of verse, before her untimely death in a car accident in 2015 at age 24, just before beginning her doctoral program in Comparative Literature at the University of Michigan.

The posthumous book release event, which took place at UCLA on May 20th, can be viewed here. An article about the event can be read here.

The book is available for purchase here. Or, be in touch directly with Jesse Arlen to arrange payment and shipping (zohrabcenter@armeniandiocese.org)

PDFs of the book in Armenian and English translation are available below.

ZOOM REGISTRATION

Session 1: Thursday, June 23 with Prof. Hagop Kouloujian (Professor of Western Armenian Language and Literature, UCLA)
Reading List:
Յետգրութիւն այս գիրքի մասին (էջ 107–118) | Afterword about this book (p. 54–61)
Գիշեր (էջ 7) | Night (p. 1)
Բանաստեղծութիւն (էջ 8–9) | Poetry (p. 2)
Պատումը (էջ 10–11) | The Narration (p. 3)


Session 2: Thursday, June 30 with Dr. Jesse S. Arlen (Director, Zohrab Information Center; Postdoctoral Fellow, Fordham University)
Reading List:
Բառեր (էջ 12–13) | Words (p. 4–5)
Արծաթէ սանդուխը (էջ 14–15) | The Silver Staircase (p. 6)
Զարթնում (էջ 20–21) | Awaking (p. 9)
Մեծ քաղաքը (էջ 32–33) | The Big City (p. 15)
Մշուշ (էջ 36–37) | Mist (p. 17)
Երազ (էջ 56–57) | Dream (p. 28)
Պատուհան (էջ 62–63) | Window (p. 31)


Session 3: Thursday, July 7 with Dr. Christopher Sheklian (Postdoctoral Fellow, Radboud University)
Reading List:
Հայ լեզուի խնդիրը (էջ 19) | The Problem of the Armenian Language (p. 8)
Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն (էջ 22–23) | Ebb and Flow (p. 10)
Մտմտալով (էջ 38–39) | Musing (p. 18)
Հին ու նոր (էջ 48–49) | Old and New (p. 24)
Լոյս (էջ 58–59) | Light (p. 29)
Յուշագրութիւններ (էջ 71–79) | Memoirs (p. 36–40)
Մեռելածին (էջ 82–88) | Stillborn (p. 43–46)


Session 4: Thursday, July 14 with Dn. Yervant Kutchukian (PhD Candidate, Oxford University)
Reading List:
Անվերջ սկիզբ (էջ 18) | Endless Beginning (p. 8)
Գիշեր (էջ 24–25) | Night (p. 11)
Գնացք (էջ 26–27) | Journey (p. 12)
Լուսանկարներ (էջ 30–31) | Photographs (p. 14)
Ըսել (էջ 40–42) | To say (p. 19)
Հիւանդանոց (էջ 43) | Hospital (p. 20)
Մինչեւ (էջ 44) | Until (p. 21)
Լուսանցք (էջ 64–65) | Margin (p. 32)
Աստ անդ (էջ 68–70) | Here there (p. 34–35)


Session 5: Thursday, July 21 with Alexia Hatun (PhD Student, UCLA)
Reading List:
Միտքս (էջ 16–17) | My Mind (p. 7)
Ես ու ես (էջ 28–29) I and I (p. 13)
Մենք (էջ 34) We (p. 16)
Անաւարտ (էջ 45) | Unfinished (p. 22)
Եղար (էջ 46–47) | You were (p. 23)
Կարապներ (էջ 50–53) | Swans (p. 25–26)
Ծաղիկ (էջ 54–55) | Flower (p. 27)
Երկուք (էջ 66–67) | Two (p. 33)
Գեղեցկութիւն (էջ 80–81) | Beauty (p. 41–42)

Leave a Reply